• Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor PREMIUM PLUS HDVC uitgebreid servicecontract

1. Definities

  1.1. 'U', 'Uw' en 'Klant' geven de koper van deze serviceovereenkomst aan.
  1.2. 'We', 'Ons', 'Onze' en 'Panasonic' geven Panasonic System Communications Europe aan, een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH en daarmee verbonden ondernemingen.
  1.3. 'Serviceovereenkomst', 'Servicecontract' of 'deze Overeenkomst' verwijzen naar het Premium Plus HDVC uitgebreide servicecontract.
  1.4. 'Werkdagen' betekent maandag t/m vrijdag, exclusief weekenden en Engelse feestdagen.
  1.5. 'Kantooruren' betekent 9.00-17.00 uur CET op een werkdag.

2. Geldigheid

  2.1. Deze Serviceovereenkomst is geldig tot één jaar na de aanschafdatum van de Serviceovereenkomst en is alleen geldig tijdens de oorspronkelijke garantieperiode van drie jaar vanaf de aanschafdatum van het HDVC-product.
  2.2. De serviceovereenkomst is geldig voor het serienummer van het product dat bij de activering is geregistreerd (zie punt 3) OF voor het serienummer van het vervangende product.

3. Activering van de Serviceovereenkomst
   3.1. Om deze overeenkomst te activeren, moet u binnen 60 dagen na de aanschafdatum een e-mail naar Panasonic sturen op premiumplus@eu.panasonic.com, onder vermelding van uw unieke contractnummer (zoals vermeld op het certificaat) en de aanschafdatum, tezamen met het model en serienummer van de betreffende eenheid.

4. Ondersteuning van landen en talen

  4.1. Premium Plus Service is verkrijgbaar voor de volgende gebieden: Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
  4.2. We bieden First Level Support in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Voor escalatie naar Second Tier Technical Support, is de ondersteuningstaal echter Engels.

5. Procedure bij verzoeken om service

  5.1. In het onwaarschijnlijke geval dat uw product uitvalt, leest u eerst het gedeelte 'Problemen oplossen' in de bedieningsinstructies. Als na het lezen van de bedieningsinstructies blijkt dat het product nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw lokale integrator of leverancier, waarbij u het product hebt aangeschaft. Als zij het probleem niet kunnen verhelpen, kan u of uw integrator contact opnemen met ons klantenondersteuningsteam door een e-mail te sturen naar premiumcontract.support@eu.panasonic.com. Als u liever telefonisch contact met ons opneemt, ga dan naar https://business.panasonic.co.uk/service/contact-us voor onze telefoonnummers. Zorg er voordat u contact opneemt voor dat u het model- en serienummer van het product bij de hand hebt, omdat we deze nodig hebben om te controleren of u aanspraak kunt maken op service. 
  5.2. Indien uw Serviceovereenkomst nog niet is geactiveerd op het moment dat u contact met ons opneemt voor ondersteuning, is de Serviceovereenkomst niet van toepassing (zie punt 3). 

6. Annulering
    6.1 Deze Serviceovereenkomst en de registratie ervan kunnen binnen zestig (60) dagen na aanschaf worden geannuleerd of gewijzigd, op voorwaarde dat er geen claim is ingediend. Mocht u besluiten de overeenkomst te annuleren, dan dient u hiertoe een schriftelijke melding te sturen naar de oorspronkelijke leverancier bij wie u dit HDVC uitgebreide servicecontract hebt aangeschaft. Bij annulering ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug.

7. Services verleend in het kader van deze HDVC uitgebreide serviceovereenkomst

  7.1. Deze Overeenkomst dekt uitgebreide verzending van een niet-geconfigureerde vervangende eenheid voor het verhelpen van productfouten als gevolg van een inherente fabricage- of ontwerpfout (zie punt 10 voor uitzonderingen).
  7.2. De niet-geconfigureerde vervangende eenheid kan een gerenoveerd product zijn, dat door Panasonic volledig is getest. De garantie van Panasonic voor het oorspronkelijke HDCV-product zal worden overgedragen aan het vervangende product.
  7.3. Als onderdeel van deze Serviceovereenkomst nemen onze technische specialisten binnen 3 kantooruren na ontvangst van het telefoontje of de e-mail contact met u op om te zorgen voor technische support, firmware-updates op afstand en ondersteuning op afstand. De klant dient te zorgen voor toegang op afstand voor het uitvoeren van firmware-updates en ondersteuning op afstand, indien Panasonic dit nodig acht, als dit niet mogelijk is, worden onze opties voor het oplossen van problemen mogelijk beperkt.
  7.4. Als een probleem niet kan worden opgelost wanneer we u terugbellen en als de klant externe toegang mogelijk heeft gemaakt voor firmware-updates of ondersteuning op afstand, verstuurt Panasonic een vervangende eenheid en betaalt Panasonic de transportkosten voor het retourneren van defecte producten naar Panasonic.
  7.5. Na ontvangst wordt het defecte product door Panasonic getest. Als defecten niet het gevolg zijn van een inherente fabricage- of ontwerpfout of de Serviceovereenkomst is niet van toepassing, zal Panasonic de Klant hiervan op de hoogte stellen en laten weten hoeveel de reparatie van het defecte product zal kosten. De klant kan vervolgens kiezen tussen:
     i. Het vervangende product houden en de kosten voor reparatie van het defecte product betalen, of
     ii. Het defecte product terugnemen en het vervangende product terugsturen. De transportkosten zijn voor rekening van de klant. 
  7.6. Alle vervangen producten of onderdelen die op basis van deze serviceovereenkomst worden vervangen, worden eigendom van Panasonic.
  7.7. Panasonic kiest de koerier voor het transport van de defecte eenheid en de vervangende eenheid. Als u niet beschikbaar bent op de overeengekomen afleveringstijd voor het vervangende product en het ophalen van het defecte product, laat de koerier een bericht achter voor het maken van een nieuwe afspraak voor het ophalen door de koerier. Hierna brengt Panasonic een bedrag in rekening voor eventuele volgende pogingen om uw product op te halen of terug te sturen.

8. Serviceniveau

  8.1. U wordt binnen 3 kantooruren teruggebeld na het aanvankelijke telefoongesprek met ons klantenondersteuningsteam of na ontvangst van een e-mail met het verzoek om ondersteuning.
  8.2. Het tijdstip waarop de vervangende eenheid op de volgende werkdag wordt verstuurd wordt gedefinieerd als 8 kantooruren nadat u bent teruggebeld door ons team, zie punt 7.4, hierboven.
  8.3. Panasonic hanteert een hoogwaardig Serviceprogramma om het klanttevredenheidsniveau te peilen. Panasonic neemt daarom mogelijk contact met u op nadat het probleem is opgelost.

9. Verantwoordelijkheden van de klant
De klant is verantwoordelijk voor het volgende:

  9.1. Het bijhouden van een bijgewerkt dossier van de configuratie-instellingen om een vervangende eenheid te kunnen configureren die is geleverd onder de voorwaarden van deze overeenkomst.   
  9.2. Het beschikbaar stellen van defecte eenheden voor ophalen door onze koerier, inclusief het naar behoren verpakken met behulp van de verpakking die wordt geleverd bij de vervangende eenheid.
  9.3. Het voorzien van toegang op afstand voor firmware-updates en ondersteuning op afstand.

10. Uitsluitingen van deze overeenkomst
Het volgende wordt niet gedekt door de Serviceovereenkomst:

  10.1. installatie, configuratie en ondersteuning op locatie;
  10.2. ondersteuning voor het netwerk van de klant;
  10.3. Aansluitkabels, displaymonitor;
  10.4. Gebruik en training;
  10.5. Alle producten of onderdelen die een beperkte natuurlijke levensduur hebben of die worden beschouwd als verbruiksgoed, zoals bijvoorbeeld batterijen;
  10.6. Defecten voortkomend uit het feit dat het product niet is gebruikt volgens de bedieningsinstructies of de technische en/of veiligheidsnormen van het land waarin het product wordt gebruikt;
  10.7. Defecten veroorzaakt door ongelukken, brand, veronachtzaming, misbruik, slijtage, onjuist gebruik, onjuiste installatie, verontreiniging door rook, laserbrandschade, binnendringend vocht of ander vreemd materiaal in het product, of ontstaan tijdens transport naar of van de koper;
  10.8. Defecten veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires die niet van Panasonic afkomstig zijn, of veroorzaakt door aanpassing, reparatie, wijziging of demontage door een hiertoe niet door Panasonic geautoriseerde persoon.

11. Aansprakelijkheid

  11.1 Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat nakomen van verplichtingen in het kader van deze Serviceovereenkomst indien de oorzaak hiervan buiten de invloedssfeer van Panasonic ligt, zoals onder andere brand, overstroming, oorlog, arbeidsconflicten, overheidsingrijpen of regelgeving, of het niet of te laat leveren door leveranciers of onderaannemers (bijv. koeriers).
  11.2. De enige en exclusieve genoegdoening voor de koper van de kant van Panasonic op basis van deze Serviceovereenkomst is voor services die vermeld staan in punt 7. De koper heeft geen recht op andere genoegdoeningen, inclusief - zonder beperking - claims voor incidentele of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook.

12. Gegevensbescherming
    12.1. Alle persoonsgegevens die u verstrekt bij het activeren van de Serviceovereenkomst of bij het indienen van een claim op basis van deze overeenkomst, zullen worden bewaard en behandeld conform het privacybeleid van Panasonic dat u kunt vinden op https://business.panasonic.co.uk/privacy-policy.

13. Algemeen

  13.1. Panasonic kan te allen tijde op elke gewenste manier enkele of alle rechten en verplichtingen voortkomend uit deze overeenkomst uitbesteden of delegeren aan een derde partij of agent, waaronder geautoriseerde servicecentra.
  13.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van of voortkomend uit de service, waaronder alle geleverde software, blijven eigendom van Panasonic. 
  13.3. Mocht een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen gevolgen voor de wettelijke geldigheid van de resterende bepalingen van deze overeenkomst. Een dergelijke ongeldige bepaling wordt verondersteld vervangen te worden door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de economische bedoelingen van partijen.
  13.4. Deze Serviceovereenkomst en alle geschillen of claims die voortkomen uit of verband houden met de overeenkomst of de informatie daarin, vallen onder en dienen te worden geïnterpreteerd volgens het Duitse recht. De rechtbanken in Hamburg (Duitsland) hebben de exclusieve bevoegdheid om uitspraak te doen bij geschillen of claims die voortkomen uit deze serviceovereenkomst of hiermee of met de informatie in de overeenkomst verband houden.
  13.5. In de onderhavige serviceovereenkomst staat 'Panasonic' voor het hieronder genoemde bedrijf:
Panasonic System Communications Company Europe
Een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Duitsland
Duitsland